Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Ride On Filmfestival 2017


WEDSTRIJDREGLEMENTARTIKEL 1: ORGANISATOR, DATA EN THEMA

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Ride On Filmfestival en verloopt via de website www.rideonfilmfestival.com, bekendgemaakt via de voornaamste sociale netwerksites.
Huidig wedstrijdreglement is geldig van 1 augustus 2017 t.e.m. 14 oktober 2017 inzake het maken van HD filmpjes voor het Ride On Filmfestival. Belang van de inhoud draait vooral om creativiteit en verhaallijn. De deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen.
Ride On Filmfestival is een merk van BVBA BiteMadness, met maatschappelijke zetel te Processieweg 22 Torhout, België.

ARTIKEL 2: DOELGROEP EN INSCHRIJVING

2.1. De wedstrijd staat open voor alle personen. Indien de deelnemer op het moment van de deelname jonger is dan 18 jaar dan dient die over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders of voogd te beschikken en deze op verzoek van de organisatie kunnen voorleggen.


2.2. Inzenden is mogelijk vanaf 1 augustus 2017 tem 30 september 2017.
Om zich in te schrijven moeten de deelnemers het registratieformulier invullen vóór 28 september 2017 en de film effectief aanleveren vóór 30 september 2017 23h59 (liefst vroeger).
Inschrijven kan onder de tab “DEELNEMEN” waarna je de instructies volgt. Het filmpje wordt online geplaatst op de website en gehyped via media kanalen.

2.3. Inschrijven is GRATIS.

2.4. Alle inschrijvingen dienen te gebeuren via de Easypromosapp.com (url = smarturl.it/participate-rof17).
Geen enkele andere vorm van deelname (bv per post) zal in aanmerking worden genomen.

2.5. De deelname aan de wedstrijd is nietig indien de bevestiging van inschrijven onjuist, onvolledig of vervalst is, of indien ze indruist tegen onderhavig wedstrijdreglement.

ARTIKEL 3: DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

3.1 Elke deelnemer mag meerdere filmpjes insturen. Films moeten gemaakt zijn in het jaar 2016 of 2017.

3.2. TECHNISCHE GEGEVENS INDIEN DE DEELNEMER IN DE FINALE ZIT EN ZIJN FILM OP HET GROTE DOEK WORDT GETOOND:
• De filmpjes dienen minimum in 1280 x 720 HD te zijn opgenomen. Wij preferen hogere specificaties.
• Aangeraden codec: H.264
• Bitrate: 5000kbps
• Audio: STEREO – ACC (beste kwaliteit aangeraden)
• De filmpjes dienen in postproductie bewerkt te zijn.

3.2. Na selectie door de Jury, zullen de winnaars verzocht worden om hun filmpje door te sturen in hoogst mogelijke resolutie voor vertoning op het grote scherm van het film festival. Hiervoor zal uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden aan de deelnemer. De film dient bij de organisatie ingestuurd te zijn een week voor de start van het evenement (voor 1 oktober 2017). Wanneer de film van de deelnemers die de finale halen, niet is ingezonden, zullen deze gediskwalificeerd worden.

3.3. Alle filmpjes die niet beantwoorden aan deze voorwaarden zullen uitgesloten worden. De deelnemer verklaart dat de inzending origineel is en dat hij de enige houder is van de intellectuele eigendomsrechten van het filmpje. In dat opzicht zal de deelnemer de goedkeuringen inwinnen van elke derde die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan de opnames en/of die meent zich te kunnen beroepen op enig recht jegens de deelnemer. De deelnemer zal alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten te zijner laste nemen.

3.4. In het algemeen vrijwaart de deelnemer de organisator van onderhavige wedstrijd van elk verhaal, elke vordering of elke klacht die enige derde om eender welke reden zou kunnen formuleren in het kader van de in onderhavig reglement overgedragen rechten, en meer in het algemeen, in het kader van elke vrijwaring en verbintenis die stoelt op onderhavige overeenkomst. Het Ride On Filmfestival behoudt zich het recht voor om bij de toepassing van onderhavig artikel over te gaan tot eender welke vorm van controle.

3.5. De ingezonden film betreft eigen beeldmateriaal van één of meerdere volgende actiesporten (niet limitatief): golfsurfen / windsurfen / kitesurfen / wakeboarden / wakesurfen / snowboarden / skiën / skateboarden / longboarden / mountainboarden / fingerboarden / bladen / suppen / bodyboarden / BMX / durten / mountainbike / trail / cyclobal / drag racing / motorcross / rally / F1 / drifting / streetracing / wing suite / parachute / aerobatiek / freerunning / kunstvliegen / duiken / climbing / kayak / jetski / zeilen / trekking / ice skating…

3.6 De organisator behoudt zich het recht voor onderhavig wedstrijd om redenen buiten zijn wil te verlengen, te verkorten, te wijzigen of te annuleren. Indien om eender welke reden deze wedstrijd niet plaatsvindt zoals gepland, bijvoorbeeld wegens een informaticavirus, een bug, een tussenkomst, een ongeoorloofde toegang van buitenaf tot het informaticasysteem, fraude, met inbegrip van het gebruik van een robot die het aantal stemmen vermenigvuldigt, of wegens een technische storing of eender welke andere reden waarop de organisator geen vat heeft en die het beheer, de veiligheid, de billijkheid en het goede verloop van de wedstrijd vervalst of in het gedrang brengt, behoudt de organisatie zich het discretionaire recht voor de wedstrijd te annuleren, te wijzigen of op te schorten of nog, de wedstrijd onverwijld stop te zetten, zonder dat de deelnemers de organisator hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.


ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS


4.1.Er wordt overeengekomen dat alle gegevens die doorgestuurd en geregistreerd worden in de systemen van de organisator bewijskrachtig zijn voor wat betreft de verbinding en de gegevens die elektronisch verwerkt zijn in het kader van de wedstrijd van de organisator.

4.2. De deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, de toestemming aan het Ride On Filmfestival om zijn naam, foto en identificatie als deelnemer van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

4.3. De persoonsgegevens die het Ride On Filmfestival verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 41 van de wet van 8 december 1992 m.b.t de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of direct mailing kan aangewend worden.

4.4. De deelnemers kunnen hun persoonsgegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren en verwijderen. Daartoe dienen ze hun verzoek schriftelijk te richten tot het Ride On Filmfestival op emailadres info@rideonfilmfestival.com


ARTIKEL 5: GOLDEN RIDE ON AWARDS (winst en aanduiding van de winnende filmpjes)

5.1 De geselecteerden worden vooraf per mail of telefonisch opgebeld met de vermelding dat ze wel of niet geselecteerd zijn voor de finale en kans maken op een “Golden Ride On Award”. De avond zelf worden de geselecteerde filmpjes op groot scherm vertoond en worden de Awards met bijhorende prijzen uitgereikt.

5.2 Deze Golden Ride On Awards worden uitgereikt :

1. Golden Ride On Award Best Film 2017 in de categorie “professionals” (er is ook een eervolle vermelding 2nd Best Film in de categorie “professionals”)
a) Prijs: Natura prijzen + Award
b) Bij deze Award zullen verschillende juryleden met kennis van actiesporten en audiovisuele technieken beslissen wie de officiële winnaar is van het Ride On Filmfestival wordt.
c) De jury zal zijn beslissingen voornamelijk baseren op volgende criteria:
i) de kwaliteit van het verhaal & regie binnen zijn totaliteit
ii) de technische kwaliteit
iii) de creativiteit van het geheel (riders, tricks, locatie, muziek…)
d) De jury delibereert bij meerderheid. Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter van de jury dubbel.

2. Golden Ride On Award Best Film 2017 in de categorie “amateurs” (er is ook een eervolle vermelding 2nd Best Film in de categorie “amateurs”)
a) Prijs: Natura prijzen twv. € 750 + Award
b) Bij deze Award zullen verschillende juryleden met kennis van actiesporten en audiovisuele technieken beslissen wie de officiële winnaar is van het Ride On Filmfestival wordt.
c) De jury zal zijn beslissingen voornamelijk baseren op volgende criteria:
i) de kwaliteit van het verhaal & regie binnen zijn totaliteit
ii) de technische kwaliteit
iii) de creativiteit van het geheel (riders, tricks, locatie, muziek…)
d) d. De jury delibereert bij meerderheid. Bij staking der stemmen telt de stem van de voorzitter van de jury dubbel.

3. Golden Ride On Award Best Performer 2017 (= best rider)
a) Prijs: Natura prijzen twv. € 250 + Award
b) Hier krijgt de beste hoofdpersonage, beste “person of interest” de Golden Ride On Award Best Performer

4. Golden Ride On Award Custom Music 2017

a) Prijs: Natura prijzen + Award
b) Deze Award wordt uitgereikt aan de film met de beste soundtrack van eigen makelij.
5. Golden Ride On Award People’s Choice 2017 (+ er is ook een eervolle vermelding People’s Choice 2nd Place)
a. Prijs: Natura prijzen + Award
b. Voor deze Award kan je vanaf vrijdag 28 oktober 2017 tot vrijdag 4 november 23h59 stemmen op uw favoriete inzending. Vrijdag 4 november 2017 om 12h wordt het aantal stemmen verwijderd van de site om zo wat spanning op te bouwen. De winnaar wordt bekend gemaakt op het Ride On Filmfestival op zaterdag 5 november 2017.
6. Golden Ride On Award GoPro Only 2017
a. Prijs: Natura prijzen + Award
b. Deze Award wordt uitgereikt aan de cameraman of rider/atleet die een full edit maakt met 100% GoPro.

5.3 De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden tegen andere producten, diensten of geld. De winnaar moet zijn/haar identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging.

5.4 De winnaars zullen geen andere vergoeding krijgen voor hun deelname aan deze wedstrijd.

5.5 afhankelijk van de sporttak die de Golden Ride On Award wint, geeft het Ride On Filmfestival een gelijklopende prijs. You know, wint er een surf film de “Golden Ride On Award Best Rookie”, dan kunnen we een Quiksilver wetsuite geven, wint er een snowboardfilm, dan kunnen we een Ride SnowBoard geven.

5.6 Vanzodra een persoon (cameraman of rider) meer dan 2500€ cash krijgt van een commerciële instantie (brand, winkel, bedrijf… ) dan behoort deze film automatisch tot de categorie “professionals”, ongeacht of deze persoon dit als hobby doet of niet, want er wordt een professionele film gemaakt met commerciële doeleinden.

5.7. Als een amateur cameraman of rider (= persoon die film of de action sport beoefent zonder commerciële doeleinden) en zijn eigen geld in een project stopt behoort die tot de categorie “amateurs”.

5.8. De deelnemers worden zeer grondig gescreend door het Ride On Filmfestival. De winnende kort films worden beoordeeld door een 4 koppige onafhankelijke jury. Zij zullen elk apart hun verschillende winnaars voor de Golden Ride On Awards aanduiden met een top 3 – puntensysteem.

ARTIKEL 6: PUBLIEKSSTEMMING (=publieksprijs)

6.1 Voorwaarden voor de deelname aan de stemming:
• De stemming zal plaatsvinden via de specifieke Easypromosapp website (url: smarturl.it/participate-rof17)
• Elke natuurlijke persoon mag stemmen, met uitzondering van de natuurlijke personen die belast zijn met de organisatie van de prijsuitreiking.
• De organisator aanvaardt niet meer dan één stem per IP-adres. De controle van het aantal stemmen zal gebeuren op basis van het IP-adres, maar eveneens op het voor het stemmen gebruikte e-mailadres.

6.2 Telling der stemmen op het internet
• De film met de meeste stemmen op 5 oktober 2017, 23h59 wint de wedstrijd voor de People’s Choice Award.
• De organisator behoudt zich het recht voor de naleving van onderhavig artikel te controleren, met name om elke deelnemer uit te sluiten die zich schuldig maakt aan enige vorm van misbruik of fraude, zonder dat de organisatie daarvoor systematisch alle ontvangen stemmen moet controleren.

6.3 De stemming is actief van 1 augustus 2017 tem 5 oktober 2017 (23h59).
Indien om eender welke reden de stemming niet plaatsvindt zoals gepland, bv wegens een informaticavirus, een bug, een tussenkomst, een ongeoorloofde toegang van buitenaf tot het informaticasysteem, fraude, met inbegrip van het gebruik van een robot die het aantal stemmen vermenigvuldigt, of wegens een technische storing of eender welke andere reden waarop de organisator geen vat heeft en die het beheer, de veiligheid, de billijkheid en het goede verloop van de wedstrijd vervalst of in het gedrang brengt, behoudt de organisatie zich het discretionaire recht voor de wedstrijd te annuleren, te wijzigen of op te schorten of nog, de wedstrijd onverwijld stop te zetten, zonder dat de deelnemers de organisator hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.
De telling wordt bevestigd door een gerechtsdeurwaarder bij afloop van de wedstrijd.

ARTIKEL 7: ONTVANGST VAN DE PRIJZEN

De laureaten worden bekendgemaakt op 5 november 2017, tijdens het Ride On Filmfestival.
De prijzen worden uitgereikt bij de bekendmaking van de winnaars. Wie zijn prijs niet ter plaatse kan ophalen wordt gecontacteerd door de organisatie om een afspraak te maken voor ophaling. De organisator zal de identiteit van de winnaar controleren voor overhandiging van de prijs.
Eens de prijs ontvangen is de deelnemer vrij om te doen wat hij wil met zijn prijs.

ARTIKEL 8: GESCHILLEN

Elke interpretatie van onderhavig reglement die leidt tot een geschil, alsook alle onvoorziene gevallen, zullen worden beslecht door de juryleden van de wedstrijd. Elke vraag inzake de interpretatie van het reglement dient schriftelijk te worden gesteld. Er zal niet worden geantwoord op vragen inzake interpretatie van onderhavig reglement die de organisator meer dan twee weken na het einde van de wedstrijd ontvangt.
Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Elke moeilijkheid inzake interpretatie van onderhavig reglement en elk geschil zal in laatste instantie beslecht worden door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de organisator.


ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de organisator beperkt zich strikt tot het afleveren van de werkelijk en geldig gewonnen prijzen.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van het internet zelf of voor een ongeoorloofde (poging tot) toegang of fraude die geleid heeft tot onregelmatigheden in de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit of het beheer van de wedstrijd. De organisator kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, verlies van e-mails en in het algemeen, verlies van eender welke gegevens.

De volledige tekst in bovenstaand document, alsook alle documenten afgeleid van deze tekst, zijn geschreven in Engels en Nederlands. Beide versies worden verondersteld hetzelfde te zijn, maar om juridische redenen is de Nederlandse taal beslissend en krijgt deze voorang op interpretatie.

Dikkelindelaan 2 1020 Brussel
info@rideonfilmfestival.com
T +32 472 43 46 65

Other projects

SnowBite
Journey Of Sound
BK Freeride
SnowClash

Sitemap

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x